Δημοσιεύουμε τους ισολογισμούς της ΚΑΜΠΙΓΚ ΜΙΤΑΡΙ ΕΛΗΑΣ Α.Ε σε ετήσια βάση.